« Blogs & Insights

Væsentlige kendetegn for den effektive bestyrelse anno 2024

Anders Jørgensen | 13. marts 2024

I denne blog fra People Executive bevæger vi os ind i bestyrelseslokalet med vores antagelse om, at bestyrelseslokalets sammensætning og udfordringer aldrig har været mere nærværende eller afgørende for virksomheders succes eller fiasko. Dermed understreges også værdien af, at bestyrelsesmedlemmer findes, udfordres og 'ansættes' på linje med en topledelsesrekruttering for at undgå 'Tordenskjolds soldater'.

Den effektive bestyrelses kendetegn anno 2024

Bestyrelsens rolle og betydning for succesfulde virksomheder har aldrig været vigtigere. Dette gælder både for den strategiske udvikling af virksomheden og for topledelsen, som mere end nogensinde har brug for kvalificeret sparring og input i takt med den stigende foranderlighed i verden omkring os. Tænk blot på de mange udfordringer, ledelsesgangene har stået over for samtidig bare de seneste 5 år – corona, inflation, rentestigninger, krig i Europa, energikrise, klimaproblematikker, ESG-agendaen og meget mere. De succesfulde virksomheder reagerer og eksekverer i tide.

Bestyrelsernes og topledelsens roller er derfor under forandring. Kravene til de enkelte medlemmers kompetencer og diversitet er tydelige. Derfor er den rette sammensætning af både bestyrelseslokalet og topledelsen af afgørende betydning for succes eller fiasko.

Den optimale bestyrelsessammensætning er ikke one size fits all, men skal naturligvis tilpasses den enkelte virksomhed, dens unikke kontekst, marked og omgivelser. Alligevel træder nogle kendetegn frem, som synes at gå igen i de virksomheder, der har navigeret succesfuldt gennem de senere års turbulente farvande – og de udfordrer alle den oprindelige tendens til ”Tordenskjolds soldater” i danske bestyrelser.

Vores mål er at sætte nogle elementer lidt på spidsen og invitere til en væsentlig debat omkring optimal bestyrelsessammensætning, hvad der kendetegner den, og hvilke trusler den møder.

Diversitet

Den optimale bestyrelsessammensætning er kendetegnet ved en mangfoldighed af erfaringer og kompetencer. Det er ikke blot vigtigt at have medlemmer med stærke forretningsmæssige baggrunde, men også dem med nichefaglig ekspertise inden for eksempelvis teknologi, digitalisering, juridiske anliggender, finans, markedsføring, mm. Denne diversitet sikrer, at bestyrelsen kan håndtere et bredt spektrum af udfordringer.

Mangfoldighed og inklusion er ikke kun interne spørgsmål. De er også vigtige for virksomhedens image og sociale ansvar. Virksomheder, der omfavner diversitet i bestyrelsen, sender et klart budskab om deres forpligtelse til at fremme lige muligheder og skabe en positiv indflydelse på samfundet. Virksomheder, der prioriterer diversitet i bestyrelsen, positionerer sig selv til bæredygtig vækst og fremtidig succes.

Globalt perspektiv og international erfaring

I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for bestyrelsen at have et globalt perspektiv. Medlemmer med international erfaring bringer ikke kun et bredere syn på globale markedsforhold, men også et netværk og en forståelse for kulturelle forskelle, der er afgørende for virksomhedens succes på verdensplan. Derfor er både international erfaring eller anden kulturel og etnisk baggrund en styrke i fremtidens bestyrelseslokale.

Industriekspertise og kontekstforståelse

En optimal bestyrelsessammensætning inkluderer medlemmer med dyb indsigt i virksomhedens specifikke industri og marked. At have personer, der forstår de unikke udfordringer og muligheder, som virksomheden står over for, er afgørende for at træffe optimale beslutninger og udvikle strategier, der er skræddersyet til branchens dynamik. Usikkerheden i verden omkring os de senere år kalder på beslutnings-, handlings-, og eksekveringskraft med et vist tempo.

Strategisk tænkning og innovation

Den optimale bestyrelse er ikke kun dygtig til at håndtere daglige operationelle udfordringer, men er også i stand til at tænke strategisk og innovativt. At have medlemmer, der kan se ud over det nuværende forretningsmiljø og identificere nye muligheder og trusler, er afgørende for at sikre langsigtede succes. Så længe viljen er til eksekvering og hastighed.

Ledelseserfaring kontra faglig ekspertise – eller begge

Medlemmer af bestyrelsen bør ikke kun have stærke ledelseskompetencer. Med den hastige udvikling inden for teknologi, digitalisering og ikke mindst innovationsevne i forhold til at sikre virksomhedens fremtidige relevans og konkurrenceevne, kalder bestyrelsessammensætningen især på faglig nicheindsigt, ekspertise og erfaring. Det bør åbne dørene for 'nørderne' i ordets mest positive og anerkendte forstand.

Usikkerhed er den nye konstante og dét er bestyrelseslokalets største udfordring 

I dagens komplekse forretningsverden står bestyrelser over for en række udfordringer, hvor én skiller sig ud som særligt udfordrende - evnen til at navigere i et hav af usikkerheder. Den teknologiske udvikling, skiftende markedsvilkår, globaliseret konkurrence og nuværende samfunds- og verdenskriser har skabt et dynamisk og uforudsigeligt miljø, der tester bestyrelsers evne til at træffe effektive beslutninger og sikre virksomhedernes langsigtede succes.

Usikkerhed er blevet den nye konstante i forretningsverdenen, og det kræver en nytænkning af bestyrelsens rolle. Kun ved at udvikle adaptive strategier og redefinere tilgangen til både beslutningstagning og sammensætning kan bestyrelser sikre, at virksomheder ikke blot overlever i usikre tider, men udvikler sig og skaber værdi på trods af usikkerhederne. Med øget usikkerhed i alt det, der omgiver virksomhederne, sættes væsentlige konkurrencemæssige parametre under pres. Eksempelvis:

  1. Beslutningstagning kommer under pres: Bestyrelser er ofte nødt til at træffe vigtige beslutninger i en hastig takt for at reagere på pludselige forandringer. Dette pres kan føre til, at beslutninger træffes uden fuldstændig information, hvilket øger risikoen for fejl.

  2.  Manglende ”langt lys”: Usikkerhed kan resultere i en forsigtig tilgang, hvor bestyrelser undlader at foretage langsigtede investeringer eller strategiske beslutninger af frygt for de ukendte konsekvenser.

  3. Organisatoriske udfordringer: At tiltrække og fastholde dygtige ledere og nøglemedarbejdere kan være vanskeligt, når usikkerhed præger arbejdsmiljøet, og organisationen er nødt til at tilpasse sig hyppige forandringer.

  4. Vanskeligere at forudsige markedsudvikling og trends: Bestyrelser står over for udfordringer med at forudsige markedets udvikling, konkurrence og forbrugeradfærd, hvilket gør det svært at udvikle effektive og proaktive strategier.

Usikkerheden udfordrer den traditionelle tilgang til strategisk planlægning, der bygger på langsigtet stabilitet og forudsigelighed omkring os - og derfor kræver netop denne forandring konstant opmærksomhed og tilpasningsevne fra bestyrelsesmedlemmer nu og fremover. Men hvad kunne effektive navigationsværktøjer så være for den effektive bestyrelse? 

Navigationsværktøjer for den effektive bestyrelse

For at imødegå foranderligheden og usikkerheden, der omgiver virksomhedernes eksistensvilkår i dag, træder nogle væsentlige elementer frem, som såvel topledelser og bestyrelser bør forholde sig til indbyrdes og i deres fælles altafgørende interaktion. Ét afgørende ord er agilitet, som bør indtænkes. Eksempelvis:

Fleksibel strategi og en mere fleksibel strategisk planlægningsproces, der regelmæssigt revideres. 3-5 års planen udfordres og afløses af kortere strategiske sprints, hvorefter planen korrigeres.

Teknologi bør omfavnes og indtænkes, herunder avancerede teknologier som kunstig intelligens og dataanalyse. Det kan understøtte bestyrelser i mere præcise forudsigelser og informerede beslutninger samt fungere som motor for at drive en mere fleksibel strategi.

Bestyrelsens egen kultur omkring adaptionsevne er afgørende for løbende at kunne tilpasse sig, så ledelsen og dermed organisationen har nogle faste fyrtårne for deres løbende eksekvering i driften. 

Agile risikostyringsstrategier, hvor risikostyring ikke kun fokuserer på risikoundgåelse, men i særdeleshed på at udnytte muligheder i det ukendte gennem en velovervejet risikotagning.

Bestyrelsens fornemmeste opgave som sparringspartner for ledelsen bør også være at involvere organisationens stakeholdere mere bredt – eksempelvis medarbejdere, kunder, eksterne rådgivere med mere. Derigennem kan bestyrelser få en bredere forståelse af virkeligheden i organisationen og træffe mere informerede beslutninger.

Sammenfattende er det helt grundlæggende perspektiv i denne blog, at bestyrelsers rolle er stadig mere aktuel for at understøtte succesfulde virksomheders udvikling og vækst. I en verden med tiltagende usikkerhed, kriser og foranderlighed kalder det på agilitet. Agilitet i bestyrelsens sammensætning og ikke mindst kompetencer. Netop deri understreges værdien af, at bestyrelsesmedlemmer findes, udfordres og ”ansættes” på linje med en topledelsesrekruttering. 

Vi er nysgerrige på DIN erfaring. Har du input, kommentarer eller nuancer til bestyrelsesdebatten så tøv ikke med at engagere dig…...

Blogs & Insights