« Blogs & Insights

Board Search som strategisk og forretningskritisk disciplin, hvorfor?

Anders Jørgensen | 26. marts 2024

I vores foregående serie af blogindlæg har vi dobbeltklikket på bestyrelseslokalet, dets sammensætning og rolle og ikke mindst, hvad der kendetegner den moderne bestyrelsesprofil anno 2024. I denne blog vil vi folde begrebet 'Board Search' mere ud og præcisere nogle af de centrale trends, der omgiver bestyrelsesansættelser, og hvad de afgørende forretningskritiske udbytter kan være af at beskæftige sig med 'Board Search' som strategisk disciplin.

Board Search bør betragtes som en disciplin, ligesom Executive Search har været det i årtier

Igennem årtier har virksomheder – såvel private som offentlige – naturligt beskæftiget sig med rekruttering og ansættelse af topledere, ledere og ledelsesteams. Det har været en anerkendt praksis, at man her i tiltagende og stigende grad har benyttet sig af professionelle rekrutteringsvirksomheders ekspertise og værktøjer.

Anderledes ser det ud med ansættelser til bestyrelseslokalerne. Her har tilgangen og traditionen oftest været båret af et fokus på netværk og netværksnetværk. I mange tilfælde også af en opfattelse af, at bidraget i bestyrelseslokalet var proportional med egen ledelseserfaring og erfaring fra andre bestyrelser.

Der er som sådan ikke noget galt i dette. Dog ser vi i denne konservatisme en potentiel risiko - en risiko for, at bestyrelseslokalet i for høj grad bliver til 'Tordenskjolds soldater'. Når vi dertil lægger, at verden omkring os, bare de seneste fem år, markant har ændret karakter og vilkår, bliver de potentielle risici endnu større. Hvad er egentlig den moderne bestyrelses fornemmeste opgave? Vi vil beskrive det således:

At sikre effektiv strategisk ledelse og overvågning af virksomheden indebærer at definere klare, overordnede strategiske mål. Dette omfatter evaluering og udpegelse af den rette ledelse, der sammen med bestyrelsen kan håndtere risici optimalt. Formålet er at sikre bæredygtighed og opretholde en stærk corporate governance-struktur. Denne struktur skal have afsæt i kompetencer, der afspejler samfundsudvikling, markedsvilkår og relevante trends i teknologianvendelse. Dette skal løbende understøtte virksomhedens tilpasningsevne, succes og værdiskabelse.

Følger man denne logik, bliver bestyrelsens sammensætning af profiler og kompetencer afgørende for at understøtte den moderne virksomhed og de vilkår, hvorunder den opererer. Disse vilkår er markant mere dynamiske end nogensinde før. Derfor bør sammensætningen af bestyrelsen også afspejle de moderne kompetencer, der efterspørges for effektiv virksomhedsledelse. Disse kompetencer anses også som kriterier for virksomhedernes direktioner og ledelsesteams. Dette stiller krav til ansættelserne til bestyrelsen og processen herfor.

Centrale elementer i Board Search

Vores holdning er, at ansættelser til bestyrelseslokalet bør sidestilles med Executive Search, med få variationer, for at imødegå en potentiel forretningskritisk diskrepans mellem topledelse og bestyrelse. Dermed plæderer vi for, at der bør sættes yderligere fokus på disciplinen Board Search og håndværket, der omgiver processen, for at understøtte vores virksomheders succes og udvikling i en verden kendetegnet af usikkerhed og behov for agilitet.

I vores forrige blog i serien om bestyrelseslokalet, kom vi med vores bud på de kendetegn, der udgør den moderne bestyrelsesprofil anno 2024. I det følgende vil vi fremhæve nogle vigtige karakteristika ved en vellykket board search-proces:

Klart definerede kriterier: En vellykket proces starter med klart definerede kriterier for de ønskede bestyrelsesmedlemmer. Dette indebærer at identificere de specifikke kompetencer, erfaringer og perspektiver, der vil styrke bestyrelsen og imødekomme virksomhedens behov.

Strategisk planlægning: En succesfuld board search-proces indebærer en strategisk tilgang, hvor rekrutteringsholdet arbejder tæt sammen med virksomhedens ledelse for at forstå virksomhedens nuværende og fremtidige udfordringer. Dette sikrer, at bestyrelsesmedlemmerne er i stand til at adressere virksomhedens strategiske mål.

Mangfoldighed og inklusion: En succesfuld bestyrelse er mangfoldig og inkluderende. Board search-processen skal have en bevidst indsats for at identificere kandidater med forskellige faglige baggrunde, køn, etniciteter og erfaringsniveauer, hvilket bidrager til bedre beslutningstagning og innovation.

Transparens og kommunikation: Åben kommunikation og transparens gennem hele processen er afgørende. Dette omfatter at holde virksomhedens ledelse informeret om fremskridt samt sikre, at kandidater er klare på forventningerne og virksomhedens mål.

Dybdegående evaluering af kandidater: Kandidater bør gennemgå en omfattende evaluering for at sikre, at de ikke kun opfylder de formelle kvalifikationer, men også besidder de personlige færdigheder og værdier, der matcher virksomhedens kultur og mål.

Tilpasning til fremtidige udfordringer: En vellykket board search-proces tager højde for virksomhedens langsigtede vision og planer. Bestyrelsen skal være rustet til at håndtere ikke kun de aktuelle udfordringer, men også fremtidige forandringer og trends.

Kontinuerlig opfølgning: Processen slutter ikke med udnævnelsen af bestyrelsesmedlemmer. Der skal være en kontinuerlig opfølgning for at vurdere bestyrelsens effektivitet og evne til at levere værdi til virksomheden over tid.

Samlet set er en vellykket board search-proces en omhyggelig og strategisk tilrettelagt indsats, der tager højde for virksomhedens behov, mangfoldighed, ledelsesmæssige krav og langsigtede mål.

Udbyttet af en effektiv Board Search er til at få øje på

Som en Executive Search proces, bør en Board Search også betragtes som en selvstændig disciplin og som en investering i virksomhedens langsigtede succes og udvikling. Udbyttet er til at få øje på:

Strategisk innovation og forretningssucces: Bestyrelsen har en central rolle i at præge virksomhedens strategi og beslutningsprocesser. Ved at betragte Board Search som en ny disciplin, anerkendes behovet for specialiseret ekspertise i at identificere kandidater, der kan tilføre strategisk værdi og lede virksomheden i den rigtige retning.

Effektiv governance: Bestyrelsesmæssig governance er blevet stadig mere komplekst med skærpede krav til transparens, compliance og risikostyring. En dedikeret disciplin som Board Search er nødvendig for at navigere gennem disse kompleksiteter og sikre, at bestyrelsen er i stand til at udføre sit tilsyns- og strategiske ansvar effektivt med afsæt i rette kompetencer.

Sikre rette diversitet: Traditionelt set har bestyrelser været præget af homogenitet, men dette ændrer sig hurtigt. Der er en stigende anerkendelse af vigtigheden af mangfoldighed i bestyrelser. En specialiseret disciplin som Board Search fokuserer på at identificere og tiltrække kandidater med forskellige baggrunde, erfaringer og perspektiver for at skabe mere effektive og innovative bestyrelser.

Imødekomme skiftende og moderne forventninger fra interessenter: Interessenter som aktionærer, kunder og samfundet som helhed stiller stigende krav til gennemsigtighed, ansvarlighed og etisk ledelse. Stadig flere virksomheder erkender vigtigheden af bæredygtighed og social ansvarlighed. Board Search kan imødekomme disse forventninger og sikre, at bestyrelsen repræsenterer virksomhedens værdier og ansvar over for samfundet. Den kan finde kandidater, der ikke kun har en solid forretningsmæssig baggrund, men også viser engagement i miljømæssige og sociale spørgsmål. Dette afspejler virksomhedernes ønske om at være etisk ansvarlige og positivt påvirke samfundet.

Afspejle teknologiske fremskridt og sikre innovationshøjde: Teknologiske fremskridt har dramatisk ændret forretningslandskabet. En specialiseret disciplin som Board Search kan identificere kandidater med den rette teknologiske indsigt og innovationsevne til at hjælpe virksomheden med at forblive konkurrencedygtig og relevant – også på sigt.

Sikre internationalt udsyn: Mange virksomheder opererer i stigende grad på tværs af grænser, og bestyrelsesmedlemmer skal derfor have et globalt udsyn. En disciplin som Board Search er afgørende for at identificere kandidater med international erfaring og kulturel forståelse, og dermed understøtte virksomhedens markedsrelevans på tværs af grænser og dens evne til at skalere.

Agile ledelse og tilpasningsevne: Hurtige ændringer i teknologi, markedsforhold og samfundet kræver også bestyrelser – som ledelsesteams – der er agile og i stand til hurtigt at tilpasse sig. Board search-processen fokuserer kan identificere kandidater, der har vist evnen til at navigere i usikre situationer og lede virksomheder gennem forandringer med succes.

Vinde kampen i at tiltrække den moderne bestyrelsesprofil: Efterspørgslen efter dygtige bestyrelsesmedlemmer er stigende, og konkurrencen om at tiltrække de mest kvalificerede kandidater er intensiveret. En specialiseret disciplin som Board Search kan hjælpe med at navigere i denne konkurrence og identificere de bedste kandidater.

Board Search bør ikke blot betragtes som en ny selvstændig disciplin i erkendelse af, at sammensætningen af bestyrelsen er afgørende for virksomhedens langsigtede succes. Det er simpelthen en strategisk forretningsmæssig løftestang. Board Search-håndværket kræver en målrettet og specialiseret tilgang for at identificere og tiltrække de rette kompetencer og profiler. Dette skal understøtte vores virksomheder anno 2024 i at lykkes og blive succesfulde i nutidens komplekse forretningsverden, der stiller krav om, at øget usikkerhed og hastige forandringer besvares med agilitet og beslutningskompetence.

Som med ansættelser til direktioner og ledelsesteams er der således mange potentielt positive afledte effekter af, at vælge at samarbejde med professionelle rekrutteringsbureauer eller headhuntere, der har ekspertise inden for bestyrelsesrekruttering og som kan deres håndværk i at identificere og tiltrække kvalificerede kandidater. Det kan potentielt være for dyrt at lade være med.

Vi er nysgerrige på at høre om dine erfaringer med bestyrelsesansættelser og naturligvis dine input til at nuancere en vigtig debat om en denne strategiske vigtige og forretningskritiske disciplin: Board Search…

Blogs & Insights